Welkom op de site van
psychotherapiepraktijk Van de Kolk.
Een praktijk voor psychotherapie,
supervisie en leertherapie.

over

Marille van de Kolk is klinisch psycholoog/psychotherapeut en vanaf 1992 werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Na haar eerste werkplek in de basis ggz is ze werkzaam geweest als militair psycholoog en heeft ze zich gespecialiseerd in het behandelen van trauma. Tijdens haar uitzendingen als militair psycholoog naar risicogebieden heeft ze ervaren wat het doet met mensen om te werken binnen moeilijke omstandigheden. In haar werk als hoofdbehandelaar op een psychiatrische deeltijdbehandeling heeft Marille intensief samengewerkt met andere disciplines om aan mensen met persoonlijkheidsproblemen hulp te bieden. Vanaf 2009 heeft ze zich verbonden aan een psychotherapie centrum gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente waar studenten en medewerkers van de universiteit terecht kunnen. Sinds 2024 is Marille werkzaam in haar eigen praktijk; Psychotherapiepraktijk van de Kolk. Naast de kennis en ervaring waar Marille uit kan putten kenmerkt haar werkwijze zich door een persoonsgerichte benadering vanuit een rustige niet oordelende grondhouding die kenmerkend is voor haar.

behandelaanbod

Ontdekkende Psychotherapie

Met individuele ontdekkende psychotherapie richten we ons op het bereiken van samen afgesproken behandeldoelen door het verhelderen, begrijpen en doorwerken van de onderliggende innerlijke krachten die aanleiding gaven tot de problemen.  Zo kunnen klachten verminderen en kan ander gedrag mogelijk worden. De achterliggende gedachte is dat een klacht vaak een uitingsvorm is van een onderliggend probleem. Door aandacht te besteden aan de oorzaak van de klachten en er betekenis aan te geven werken we aan structurele verandering.

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met EMDR.

Posttraumatische stressklachten zijn o.a.:
• herbelevingen van het trauma
• nachtmerries en slaapproblemen
• onrust en prikkelbaarheid
• vermijding van prikkels die met het trauma van doen hebben

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen.

E-health

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg is de zogenaamde E-health. E-health staat voor het gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt om gezondheid en herstel van ziekte te bevorderen. In de praktijk kunt u, naast het directe gesprekscontact in de spreekkamer, communiceren met de behandelaar via internet. Het is zelfs mogelijk om onderdelen van de behandeling thuis achter de pc, laptop of tablet uit te voeren, in combinatie met gesprekken op de praktijk.

Tijdens de intakefase informeer ik u graag over de mogelijkheden in E-health.

werkwijze

De werkwijze bestaat eruit dat er eerst een aantal intakegesprekken zullen plaatsvinden waarbinnen we de klachten en problemen in kaart brengen als ook uw levensgeschiedenis en huidige omstandigheden. Vervolgens worden er aan de hand van een behandelplan verdere afspraken gemaakt. De therapie bestaat uit wekelijkse gesprekken van 45 minuten. 

aanmeld-
procedure

Om te kunnen worden verwezen voor psychotherapie is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt zich vervolgens telefonisch aanmelden bij de praktijk op de maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur tijdens het telefonisch spreekuur.
Telefoon 06 49110239.

supervisie en leertherapie

SUPERVISIE

Supervisie is een belangrijke gelegenheid om een persoonlijk-professioneel leerproces door te maken. Binnen persoonsgerichte supervisie staat de ontwikkeling van de supervisant centraal in relatie tot de cliënt en de leervragen en -doelen die daaruit voortvloeien, zowel op methodisch gebied, als m.b.t. het hanteren van de therapeutische relatie. Het reflecteren op eigen reacties (gevoel, gedachten, actietendenzen, gedrag) is van groot belang voor het gewaar worden van de dynamiek in, en het beloop van een behandel- en supervisierelatie.

Als supervisor en leer-supervisor is Marille opgenomen in het Register Supervisoren van de NVP (Nederlandse Vereniging voor psychotherapie); alsmede erkend supervisor voor de VPeP (Vereniging voor Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie). Het tarief is €115,- per sessie.

LEERTHERAPIE 

Leertherapie is een vereiste binnen de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Leertherapie biedt in essentie een bijzondere gelegenheid om in te brengen wat je belangrijk vindt in je huidige leven, en jezelf dieper te leren kennen. Leertherapie biedt een context om met een ervaren therapeut aan het werk te gaan in de positie als cliënt, zoals je die ook aan cliënten biedt; en vanuit deze positie te voelen en onderzoeken wat wezenlijk is in je leven. Hierbij kun je denken aan je persoonlijke geschiedenis, belangrijke issues in je leven in het heden, je relatie met belangrijke anderen, keuzes in je leven. In essentie gaat het om een therapie waar je als leercliënt alles kunt inbrengen wat speelt in je persoonlijke leven in het heden, of vanuit je persoonlijke geschiedenis.

Als leertherapeut is Marille erkend zowel binnen de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) als de VPeP (Vereniging voor Persoonsgerichte Experientiële Psychotherapie). De leertherapie wordt aangeboden vanuit clientgerichte-persoonsgerichte kader. Het tarief is €115,- per sessie.  

PRAKTIJKINFORMATIE

KOSTEN

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. Wel is het zo dat uw eigen risico aangesproken wordt.

De praktijk heeft contracten bij verschillende zorgverzorgverzekeraars.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN (Zorginstituut Nederland) vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het tarief in 2024 € 120,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

WACHTTIJDEN

De praktijk heeft op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 

contact

info@psychotherapiepraktijkvandekolk.nl
Telefoon 06 49 110 239

Villa Rozendaal
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede

Bereikbaar tijdens telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur.

Registraties en erkenningen

BIG registratie klinisch psycholoog: 39050068825
BIG registratie GZ-psycholoog: 39050068825
BIG registratie psychotherapeut: 59050068816
Erkend supervisor en leersupervisor NVP en VPeP
Erkend leertherapeut NVP en VPeP

Lidmaatschappen

NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
VPeP (De vereniging Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie)
LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten)

Links:
Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring
Certificaatpraktijkvisitatie LVVP
Contracten
Klachtenregeling